ورود به سیستم رزرو اتاق
  :نام کاربر
  :رمز ورود

پیوند ها

:قوانین و مقررات

به منظور رعایت هرچه بهتر نظم و انضباط وحفظ آرامش وآسایش روحی و فکری دانشجویان ساکن که مستقیماً در پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر خواهد داشت رعایت ضوابط و مقررات زیر الزامی است

 • دانشجو در ابتدای ورود به خوابگاه موظف است برای رعایت کلیه مقررات انضباطی خوابگاه و پرداخت خسارت وارده احتمالی تعهد کتبی بسپارد.
 • (ماده7) دانشجو حق واگذاری محل مسکونی خود را به دیگری ندارد ولی در صورت لزوم تعویض محل سکونت دانشجو با اجازه کتبی اداره امور خوابگاهها امکان پذیر خواهد بود.
 • ساعت ورود وخروج مجاز درخوابگاه برحسب فصول سال و نوع خوابگاه از سوی اداره امورخوابگاههای هردانشگاه یا موسسه آموزش عالی تعیین و اعلام می گردد.
 • احترام به شعائر و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
 • رعایت ادب واحترام متقابل بین دانشجویان و مسئولین خوابگاه الزامی است.
 • ورود دانشجوی مهمان بدون معرفی نامه ممنوع است و فقط با ارائه معرفی نامه مهمان از اداره خوابگاههای دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.
 • ماده 28) نگهداری و استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل ( لوازم قمار، نوارهای مبتذل، اسلحه سرد وگرم و ...) درخوابگاههای دانشجویی ممنوع است.
 • (ماده 29) ایجاد هرگونه مزاحمت که موجب سلب آسایش خوابگاه گردد از قبیل (ایجاد سرو صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون، نواختن ابزار و آلات موسیقی، استعمال دخانیات و ...) ممنوع است.
 • ( استعمال دخانیات در خوابگاه باعث محرومیت از خوابگاه می شود)
 • رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل برای کلیه ساکنین خوابگاهها الزامی است و مسئول خوابگاه موظف است موارد خلاف را جهت رسیدگی و یا طرح درکمیته انضباطی به اداره امورخوابگاهها گزارش نماید.
 • به دانشجویانی که دارای سوابق درکمیته انضباطی هستند خوابگاه تعلق نمی گیرد.